Krav på täthetsprovning

Det nationella täthetskravet kom på 70-talet i samband med energikrisen. Syftet var att minska energiåtgången.

I byggreglerna togs täthetskravet bort år 2006 och ersattes istället av energikrav. Det betyder att så länge energiförbrukningen är tillräckligt låg, så finns det ingen gräns för hur mycket luft ett hus får läcka. Undantag är under hus 50 m2, se krav nedan.

Att kraven på täthetsprovning är borttagna har resultaterat i att det har blivit vanligare med fuskbyggen.

Det tjuter i väggarna när det blåser utomhus, kall luft blåser in via eldosor och golvvinklar. Luftläckagen påverkar boendekomforten med kalldrag och fuktskador samt höga värmekostnader som följd.

En av de stora problemen med otäta hus är de flesta husen förses med fläktstyrd från- och tilluft med återvinning, i tron att energiförbrukningen ska bli låg. Det man inte räknar med är att otätheterna i klimatskalet skapar obalans i systemet. Värmeväxlarens verkningsgrad kan försämras betydande.

Vid traditionellt byggande utan fokus på lufttäthet är klimatskalets lufttäthet ofta över 0,5 l/s.m²

Riktvärden – Maximalt läckage genom klimatskalet
Senaste normkravet – 0,8 l/s.m2
Krav för hus under 50 m2 – 0,6 l/s.m2
Krav passivhus – 0,3 l/s.m2

Projekterat läckage i Energiberäkningen
I övrigt är det upp till byggherren att ställa krav på Lufttätheten

Ur boverkets byggregler

”För att undvika skador på grund av fuktkonvektion bör byggnadens klimatskiljande delar ha så god lufttäthet som möjligt”

”Klimatskärmen bör ha tillräckligt god täthet i förhållande till det valda ventilationssystemet för en god funktion och för injustering av flöden i de enskilda rummen ”

”Byggnadens klimatskärm ska vara så tät att kraven på byggnadens primärenergital och installerad eleffekt för uppvärmning uppfylls”

Denna webbplats använder cookies! Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du våra användarvillkor samt användning av cookies.  Användarvillkor