Lågenergibyggnader

Lågenergibyggnader ligger på Energiklass A eller B enligt Boverkets energiklassning. Energiklass som ställs för nyproduktion idag är C. Befintliga hus hamnar oftast på D-G på energiskalan.

Exempel på lågenergibyggnader:

Passivhus

Passivhus bygger på principen att huset görs tillräckligt tätt, välisolerat och förses med bra värmeåtervinning avseende ventilationen. Värmen från människor, elektriska apparater och instrålande sol tas tillvara.

Det behövs en värmekälla för att producera tappvarmvatten och extra värmetillskott vintertid. Exempelvis kan en värmare placerad tilluftskanalen i ventilationen kan förse huset med värme. På detta sätt kan dyra värmesystem undvikas. I Sveriges används vanligtvis funktionskraven i FEBY12 för passivhus. 

Nollenergihus

En byggnad som har en lokal produktion av förnybar energi som är lika stor som den energi som används i byggnaden under ett år.

Plusenergihus

Skillnaden jämfört med ett nollenergihus är att plusenergihus har en lokal produktion av förnybar energi som är större än den som används.

Vet du att: Energiberäkningen ska upprättas och skickas in till kommunen vid nyproduktion. Vi rekommenderar att en täthetsprovning utförs för att beräkningen ska stämma bättre med verkligheten. Otäta hus kan påverka energianvändningen betydande.