Hus-som-läcker-vid-Täthetsprovning-av-husÄr ditt uppvärmningssystem tillräckligt effektivt för att uppnå nybyggnadskraven?
Räcker 400 mm isolering i taket? Hur otätt får huset vara? Energiberäkningen ger dig svaret.

Energiberäkning

En energiberäkning visar hur mycket energi ett hus kommer att förbruka i drift.
 

Med energiberäkningen planerar du hur du ska spara pengar på uppvärmning och samtidigt göra en insats för miljön. Genom att bygga ett energisnålt hus finns stora besparingar att göra på uppvärmningskostnader.
 

Lönsamt att göra energiförbättringar?

En energiberäkning används för att räkna på energibesparande åtgärder. Den visar om det är ekonomiskt lönsamt att göra en investering och när den beräknas vara intjänad.

Energiberäkning inför bygglov

Det är idag strikta energikrav vid uppförande av nya hus. Byggnader måste vara välisolerade, lufttäta och ha ett uppvärmningssystem med hög verkningsgrad. Oftast krävs återvinning av rumsluften för att klara energikraven. 


Energiberäkningen förhindrar att energikrävande hus byggs.

Vid bygglov och tekniskt samråd hos kommunen krävs normalt en energiberäkning.
 

Energibalansberäkning

Vi upprättar en energibalansberäkning för att beräkna att en byggnad uppfyller rådande krav i BBR (Boverkets byggregler) Kap 9 energihushållning. Det innefattar även U-värdesberäkningen.

Under byggprocessen erbjuder Energisam kvalitetskontroller för att få ett energisnålt hus.

Kontroll av energin två år efter slutbevis

Byggreglerna omfattar även en kontroll av energiberäkningen som ska göras senast två år efter slutbevis av nya hus. Energideklarationen visar om byggnaden håller sig inom projekterade värden.

Vet du att: Energiberäkningen ska upprättas och skickas in till kommunen vid nyproduktion. Vi rekommenderar att en täthetsprovning utförs för att beräkningen ska stämma bättre med verkligheten. Otäta hus kan påverka energianvändningen betydande.